Ognisko TKKF „Chomiczówka” zostało powołane do życia mocą decyzji Urzędu Dzielnicowego Warszawa-Żoliborz Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych 26 stycznia 1981 roku – „ (...) postanawia wpisać do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Dzielnicowego Warszawa - Żoliborz Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” pod nr 15.”

Zebranie Założycielskie „Chomiczówki” odbyło się 30 września 1980 roku, gdzie jako miejsce działania Ogniska ustanowione zostało osiedle Chomiczówka, a za siedzibę obrano klub Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ulicy Pabla Nerudy 1, o wiadomej nazwie.
    W skład pierwszego zarządu ogniska weszli:
-    prezes Ryszard Kamieński
-    vice-prezes Andrzej  Szymaniuk
-    skarbnik Małgorzata Zagórska
-    sekretarz Piotr Pytlakowski
-    członkowie Jerzy Krassowski, Jan Zagórski, Edward Godycki-Ćwirko.
Mimo, iż nie znalazł się w składzie pierwszego zarządu, do założycieli Ogniska należy również obecny prezes Ogniska TKKF „Chomiczówka” -  Jacek Bączkowski.
    Nim jednak Urząd Dzielnicowy wpisał do rejestru stowarzyszeń „Chomiczówkę”, musiały nastąpić pewne zmiany w jej działaniu. Od Zebrania Założycielskiego 30 września 1980 roku, do 20 stycznia 1981 roku (kiedy to zatwierdzony został Statut Ogniska), „Chomiczówka” nie posiadała konta bankowego, nie prowadzono dokumentacji z tego okresu, jak i nie przeprowadzono naborów i nie powołano sekcji i zespołów ćwiczebnych. 26 stycznia 1981 roku na miejsce R. Kamieńskiego, który wobec zaistniałej sytuacji, rezygnuje z funkcji, prezesem zostaje wybrany J. Bączkowski. Na pozostałych funkcjach w Zarządzie również następują zmiany osobowe. Niemniej jednak, Ognisko po tych zmianach zaczyna działać prawidłowo i rozpoczęte zostają nabory uczestników na zajęcia.
    Początkowo Ognisko miało w swojej ofercie m.in.: tenis ziemny, kometkę, tenis stołowy, siatkówkę, karate shotokan, gimnastykę korekcyjną, piłkę nożną. Trzeba tu wspomnieć, że Ognisko nie posiadało na własność żadnych nieruchomości. Swoją działalność opierało i w dniu dzisiejszym również opiera, na współpracy z innymi instytucjami. I tak, tenis ziemny, piłka nożna i kometka prowadzone była na boiskach osiedla (Ognisko uzgodniło z Administracją i Radą Osiedla, iż wybuduje kolejne 4 boiska korzystając z pomocy swoich członków i osób dobrej woli.), zajęcia tenisa stołowego odbywały się w lokalu Rady Osiedla, a siatkówka i zajęcia karate na sali Szkoły Podstawowej nr 80 przy ulicy Aspekt.
    W roku 1985 dobiegła końca pierwsza kadencja Zarządu Ogniska. Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego, obecny na nim viceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy TKKF Warszawa-Żoliborz Bernard Okrasa wyraził swoje uznanie dla „Chomiczówki” jako najmłodszego i najlepszego ogniska TKKF w rejonie. Wręczył również brązowe honorowe odznaki TKKF: Jolancie Ziemian, Elżbiecie Ponewczyńskiej, Radosławowi Sidorowi oraz Krzysztofowi Berezeckiemu. Prezes J. Bączkowski wręczył kilku członkom Ogniska honorowe dyplomy za aktywną działalność. Można więc powiedzieć, iż pomimo niezbyt udanego początku, pierwszy okres istnienia Ogniska wypadł pozytywnie. Zakończono go kilkoma postulatami. Po pierwsze, zamierzano propagować bieganie (w oparciu o przyzwoitą frekwencję na I Zimowych Biegach, można było przeczuwać, że będzie warto). Po drugie, przyjęta została propozycja organizacji osiedlowych giełd artykułów używanych połączonych z imprezami rekreacyjnymi dla dzieci. W ciągu następnych lat, imprezy te cieszyły wielką popularnością, co odzwierciedlało się liczbami uczestników liczonymi w tysiącach. Zauważona została również bardzo dobrze układająca się współpraca z SP nr 80., o czym Ognisko zostało poinformowane przez dyrekcję tejże szkoły.
W kolejnych latach, między 1985 a 1989 rokiem, skład Zarządu przedstawiał się następująco:
-    prezes Jacek  Bączkowski
-    viceprezes Piotr  Pytlakowski
-    sekretarz Jadwiga Skwarecka
-    skarbnik Ludmiła  Domoracka
-    członkowie Barbara Anioł, Piotr Bartosiński, Radosław Sidor.
Istotniejsze wydarzenia z tego okresu to m.in. wiosenne i jesienne turnieje piłki nożnej, w których udział wzięły łącznie 84 drużyny. Przy współpracy z Klubem Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywały się corocznie, cieszące się dużą popularnością, zapowiadane już giełdy artykułów używanych. Odnotowany został problem organizacji VII Biegu Zimowego, jako że brakowało początkowo środków finansowych na jego organizację. Ostatecznie jednak, również ten okres zakończył się dla „Chomiczówki” pochwałą z ust viceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy TKKF Warszawa-Żoliborz.
Lata 1990-1994 nie przyniosły dużych zmian w Zarządzie „Chomiczówki”:
-    prezes Jacek  Bączkowski
-    vice-prezes Piotr Pytlakowski
-    vice-prezes Radosław Sidor
-    sekretarz Jadwiga  Skwarecka
-    skarbnik Ludmiła Domoracka
W tym okresie, trzeci raz już, Ognisko otrzymało pochwałę od B. Okrasy, tym razem za największe osiągnięcia mijającej kadencji. Odnotowany został średni spadek liczny uczestników na zajęciach Ogniska, spowodowany wzrostem konkurencji pod postacią pojawiających się coraz liczniej innych organizacji na rzecz rekreacji fizycznej, klubów sportowych, etc. Natomiast nie przeszkodziło to XI już Biegowi Zimowemu „O Puchar Chomiczówki” w osiągnięciu rekordowej frekwencji. Zaowocowało to planami na lata następne, obejmującymi trasę na dystansie 15 km. Bardzo dobrze układała się również współpraca z Spółdzielnią Mieszkaniową Chomiczówka oraz Wydziałem Kultury i Kultury Fizycznej Gminy Żoliborz jako współorganizatorami imprez.
    W latach 1994-1998 skład Zarządu nie uległ zmianom – wybrane zostały ponownie te same osoby na te same funkcje. 25 maja 1997 roku, odbył się festyn sportowo rekreacyjny „TKKF warszawiakom w swoje 40 lecie”. W roku 1998 odbył się I Bieg Chiński „Z Chomiczówki do Pekinu”. Odnotowana została dobrze się układająca współpraca z Urzędem Gminy Bielany, który dofinansowywał organizację  imprez.
    W 2002 roku, do Zarządu wybrano osoby:
-    prezes Jacek  Bączkowski
-    viceprezes Piotr  Pytlakowski
-    sekretarz Krystyna Żebrowska
-    skarbnik Jadwiga  Skwarecka
-    członek Antoni Bąk
Lata pomiędzy 2002 a 2006 rokiem zostały zapamiętane jako czas, gdy liczba zainteresowanych rekreacją fizyczną spadała, z powodu trudnej sytuacji na rynku. Z drugiej strony jednak, wzrastało zainteresowanie obozami sportowo-rekreacyjnymi. Dostrzeżona została potrzeba organizacji imprez dla dzieci i młodzieży. Bardzo pozytywnie zostały ocenione tradycyjne już dla „Chomiczówki” imprezy, tj. festyn z okazji Dnia Dziecka oraz Pożegnanie Lata. W tym okresie również, do oferty programowej Ogniska weszły zajęcia z osobami starszymi. Trzeba tu wspomnieć, iż program aktywujący bielańskich seniorów „Dodać życia do lat” został wysoko oceniony, a uznanie zyskał ośrodek terapii ruchowej osób III wieku,, oferujący gimnastykę rehabilitacyjną, zajęcia na basenie, nordic walking, gumstick, wyjazdy rekreacyjne i obóz w Sierakowie. W roku 2006, 24 października Zarząd wydał uchwałę, która min. wytyczała nowe kierunki działania Ogniska. Cytując paragraf 2 p.7 tejże uchwały, dowiemy się, że chodzi tu o: „promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, organizację zajęć ruchowych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób starszych.”
    Na lata 2006-2010 w Zarządzie Ogniska znajdują się:
-    prezes Jacek Bączkowski
-    viceprezes Antoni Bąk
-    sekretarz Krystyna  Żebrowska
-    skarbnik Aneta Gryżewska
-    członkowie Piotr  Pytlakowski i Stefania  Dąbrowska.
Historia najnowsza Ogniska, poza wyraźnym ukierunkowaniem się w stronę osób III wieku, pozostaje jednak bez zmian. Nie odnotowano też nadzwyczajnych wydarzeń, odbiegających od średniej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych działań.
    Blisko 30 letnia historia „Chomiczówki” przedstawia rozwój jednego z ognisk TKKF. Mimo początkowych trudności, związanych z problemami pierwszego Zarządu, „Chomiczówka” już na początku swojego istnienia działała prężnie i skutecznie, co odzwierciedlały pochwały przełożonych, trzy kadencje z rzędu. Kolejne lata to wytworzenie swoistej renomy swoich działań, dzięki którym imprezy organizowane przez Ognisko cieszą się w dalszym ciągu dużą frekwencją. Dla tak pomyślnego rozwoju, kluczowe były dobre stosunki z innymi instytucjami oraz nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy z innymi organizacjami.


    Opracował:  Jerzy Cichański, współpraca Jacek Bączkowski

Smart Gallery by Gestin de redes sociales